طلاق غیابی از طرف مرد و زن را توضیح دهید؟

طلاق غیابی از طرف مرد و زن را توضیح دهید؟
حقوق خانواده 1401/03/16 261

بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق در اختیار مرد است؛ لذا اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد، چه زن در دادگاه حاضر شود و یا حضور پیدا نکند و لایحه نیز ندهد، قطعا رای طلاق صادر خواهد شد ولی در حالت دوم رای صادره طلاق غیابی است و زن می تواند در مهلت قانونی واخواهی کند.

آنچه اهمیت دارد این است که رای طلاق به درخواست مرد از سوی دادگاه صادر می شود، ولی ثبت طلاق منوط است به پرداخت حقوق مالی زن (زوجه) که در رای دادگاه منعکس می گردد.

ممکن است سوال پیش آید که حقوق مالی زوجه در طلاق از سوی زوج چیست؟ 

عبارت است از مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت (به شرط مطالبه از سوی زوجه)، نفقه ایام عده، نفقه معوقه (در صورت مطالبه زوجه و استحقاق او) و شرط تنصیف اموال مندرج در عقدنامه ها به شرط امضاء این شرط توسط زوج و بودن اموال موجود در هنگام طلاق که بعد از عقد خریداری شده باشد.

نکته: اما استفاده از شرط تنصیف، اجرت المثل و نفقه معوقه اگر از طرف زوجه درخواست شود، در رای دادگاه در صورت بودن شرایط انعکاس پیدا می کند.

بعد از صدور حکم طلاق غیابی به درخواست زوج اگر مهریه قبلا توسط زوجه مطالبه نشده باشد، زوج در صورت مصر بودن و عدم توانایی پرداخت یک جای مهریه می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به همان شعبه صادر کننده طلاق به طرفیت زوجه تقدیم کند.

دادگاه در صورت حضور یافتن زوجه یا نبودن او با توجه به شهادت شهود زوج و بررسی مدارک در صورت احراز شرایط، مهریه را تقسیط می کند.

طلاق غیابی از طرف زن

اگر زنی به طرفیت شوهر دادخواست طلاق غیابی بدهد و زن دلیلی محکمه پسند برای طلاق ارائه کند و شوهر علی رغم ابلاغ در دادگاه حاضر نشود، لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد، رای طلاقی که از سوی دادگاه صادر می شود غیابی است.

شرایط طلاق از طرف زوجه

وقتی که زوج در سند ازدواج زیر یکی از گزینه ها را که نوشته اگر شش ماه غیبت کردم، زن می تواند طلاق غیابی بگیرد امضا کرده باشد.

زمانی که زوج مفقودالاثر باشد و چهار سال است که خبری ازش نیست.

زمانی که زوج اعتیاد شدید داشته باشد و زوجه نتواند تحمل کند.

زمانی که زوج شش ماه ترک انفاق کند؛ یعنی نفقه به خانواده ندهد و آنها را در عسر و حرج نگه دارد.

زمانی که زوج در زندان باشد و آزادی او سالها طول بکشد.

زمانی که زوج بدون اجازه ی زوج، زن دوم اختیار کند.

زمانی که زوج بد اخلاق باشد سوء رفتار داشته باشد و همسرش را مورد ضرب و شتم قراردهد.

زمانی که شوهرش عقیم باشد و ثابت شود بچه دار نمیشود.

زمانی که زوج عنن باشد وهیچ رابطه ی جنسی برقرار نکند و …

نکته: که اگر احضاریه دادگاه به شخص مورد نظر مثلا شوهر در این جا ابلاغ شده باشد، بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی است و اگر به بستگان و یا خادم و کارمندان او ابلاغ شود، بر طبق ماده ۶۹ قانون مذکور ابلاغ قانونی است و اگر نشانی داده شده درست باشد ولی کسی حضور نداشته باشد، اخطاریه الصاق می شود که بر طبق ماده ۷۰ ابلاغ قانونی است.

مرد غایب (مفقود الاثر)

یکی از مواردی که بر طبق قانون زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند این است زوج(شوهر) به مدت ۴ سال تمام مفقود باشد، در این صورت مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی تقاضای طلاق می شود.

اگر مرد (شوهر) شروط چاپی عقدنامه را امضا کرده باشد بر طبق بندهای ۸ و ۱۱ عقدنامه ترک منزل به مدت ۶ ماه هم از موجبات طلاق خواهد بود و اگر مرد در دادگاه حاضر نشود رای طلاق غیابی است.

اگر زنی از شوهر  وکالت در طلاق کامل داشته باشد، می تواند با انتخاب وکیل دادگستری به وکالت از شوهر و بدون حضور او و از طریق طلاق توافقی، مراحل طلاق را طی کند.

توجه داشته باشید که از نظر حقوقی این طلاق به دلیل حضور وکیل مع الواسطه برای زوج(شوهر) طلاق غیابی محسوب نمی شود.

یکی از شگردهای بعضی از وکلا و زنان چنین است که دادخواست مطالبه نفقه معوقه حداقل به مدت ۶ ماه در شورای حل اختلاف طرح می کنند و با دادن نشانی صوری رای غیابی نفقه معوقه اخذ می کنند و به دنبال آن به استناد نپرداختن نفقه دادخواست طلاق به دادگاه می دهند.

این روش در مورد مرد هایی که مدتی در خارج از کشور هستند و سامانه ثنا ندارند  بسیار انجام می شود که پر واضح است در صورت کذب بودن کاری غیر اخلاقی و موضوع قابل تعقیب قضائی است.

 

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است