ابلاغ آیین نامه اجرایی ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضای هیئت مديره

ابلاغ آیین نامه اجرایی ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضای هیئت مديره
گلچین اخبار 1400/09/07 261

 هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ آبان ۱۴۰۰ و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۶) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی این بند از قانون درخصوص ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابع آنها و شرکت های تابع و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی را به تصویب رساند.

بر این اساس، امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل موظف شرکت های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین نامه متناسب با هریک از سطوح دسته بندی شده مندرج در آیین نامه، تعیین و حق شغل با اعمال ضریب ریالی حقوق سالانه مصوبه هیئت وزیران متناسب با امتیاز هر سطح محاسبه می شود.

همچنین امتیازات حق شاغل و فوق العاده های موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر پرداخت های مستمر و غیرمستمر، بر اساس مفاد قانون مذکور و مقررات مربوط محاسبه می شود.

میزان فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس امتیاز بهره وری در سال جاری برای مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره/هیئت عامل کلیه شرکت های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین نامه به میزان حداکثر ۵۰ درصد سقف امتیازات (حق شغل+ حق شاغل+ فوق العاده شغل+ فوق العاده ایثارگری + فوق العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیط های غیرمتعارف) تعیین می گردد.

کمک های رفاهی مستقیم شـامل کمک هزینه مهد کودک، کمک هزینه غذا و ایاب و ذهاب و تلفن همراه بر اساس ضوابط اجرایی بودجه و همچنین سایر کمک های رفاهی مدیران عامل و اعضای هیئت ‌مدیره/ هیئت عامل موظف شرکت های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین نامه بر اساس مقررات و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذیربط متناسب با افزایش بهره وری و عملکرد حداکثر تا ۵۰ درصد مبلغ حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی در سقف بودجه مصوب قابل پرداخت است.

همچنین پرداخت های غیر مستمر شامل فوق العاده اضافه کار، حق التدریس، حق التحقیق، حق ترجمه، حق التألیف، هزینه سفر و ماموریت روزانه داخل و خارج از کشور شرکت های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین نامه بر اساس ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی قانون بودجه پرداخت و میزان عیدی پایان سال بر اساس مصوبه هیئت وزیران پرداخت می شود.

 

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است