لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
مالیات 1401/04/08

اصلاح آیین نامه اجرایی جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1401/03/30

تصویبنامه درخصوص استفاده مرکز آمار ایران از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم

مشاهده بیشتر
آیین نامه
مالیات 1401/03/24

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون
مالیات 1400/08/19

آيين نامه اجرايي تبصره (7) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده

مشاهده بیشتر