لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون

تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

مشاهده بیشتر
قانون

آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون

لایحه اصلاح ماده ۱۲۴ قانون کار

مشاهده بیشتر
آیین نامه

تصویبنامه درخصوص حذف عبارتی از بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

مشاهده بیشتر
قانون

بخشنامه قوه قضائيه در خصوص قيمت ديه كامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 1400

مشاهده بیشتر
قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر