لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
آیین نامه
خدمت وظیفه 1393/02/21

آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی

مشاهده بیشتر
قانون
خدمت وظیفه 1363/08/08

قانون خدمت وظیفه عمومی همراه با اصلاحات

مشاهده بیشتر