لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
بیمه 1401/04/25

طرح اصلاح بند ب ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵

مشاهده بیشتر
قانون
بیمه 1387/04/13

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

مشاهده بیشتر