لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
اداری 1390/08/07

قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

مشاهده بیشتر
قانون
اداری 1376/07/08

قانون مدیریت خدمات کشوری

مشاهده بیشتر
آیین نامه
اداری 1373/07/27

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مشاهده بیشتر
قانون
اداری 1372/10/07

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مشاهده بیشتر