about flasj

اصلاح تصويب نامه شماره 36547/ت 58319 هـ مورخ 1400/04/05 با موضوع (آيين نامه اجرايي ماده ( 6 ) قانون حمايت از اطفال و نوجوانان)

نوع قانون
موضوع خانواده
تاریخ تصویب 1400/08/09

تاریخچه

هيئت وزيران در جلسه 9 /8 /1400 به پيشنهاد شماره 70148 /46079 مورخ 4 /7 /1400 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (6) قانون حمايت از اطفال و نوجوانان موضوع تصويب نامه شماره 36547 /ت58319هـ مورخ 5 /4 /1400 به شرح زير اصلاح مي شود:

1 – در ماده (8)، بعد از عبارت " به همراه ضرورت مداخله فوري" عبارت"موضوع ماده (33) قانون "اضافه مي شود.

2 – در ماده (23)، عبارت"تحصيل تا پايان دوره متوسطه اول براي طفل و نوجوان الزامي است. هر طفل و نوجوان در مركز نگهداري بايد به تحصيلات خود ادامه دهد"به عبارت"تحصيل تا پايان دوره متوسطه براي طفل و نوجوان الزامي است. هر يك از والدين، اوليا يا سرپرستان قانوني و تمام اشخاصي كه مسئوليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل و نوجوانان را بر عهده دارند، موظفند شرايط و موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط را در مدرسه يا مركز نگهداري فراهم آورند." اصلاح مي شود.