about flasj

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

نوع آیین نامه
موضوع خودرو
تاریخ تصویب 1394/11/04

تاریخچه

تاریخچه
مصوب ۴ بهمن ۱۳۹۴ هیات وزیران

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف - قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب1389- . ب - شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور. پ - شورای استان: شورای هماهنگی ترافیک استان. ت - معابر شهری پرترافیک: معابر شهری موضوع ماده (2) این آیین‌نامه. ث - پارک حاشیه‌ای مدیریت شده: توقف وسیله نقلیه در حاشیه معابر شهری در محل‌های مجاز با ویژگی‌های زیر : 1- دارای تابلوها و علائم مربوط، حاوی اعلام شرایط زمانی و نحوه پرداخت هزینه توقف. 2 - دارای خط‌کشی استاندارد با ابعاد حداقل (240) سانتی‌متر عرض و (550) سانتی‌متر طول. ج - ممنوعیت توقف: مجاز نبودن توقف وسیله نقلیه درنقاطی که براساس ماده (163) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره 20873/ت29169 مورخ 8/4/1384 معین گردیده است. چ - تجهیزات و لوازم سنجش توقف: ابزارها، فناوری‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی از جمله ایست‌سنج، کارت پارک و نظایر آن که برای نشان دادن زمان مجاز توقف و پرداخت متناسب حق توقف به کار می‌روند. ح - متصدی: اشخاص حقوقی واجد شرایط که با رعایت مفاد این آیین‌نامه، امور مدیریت و بهره‌برداری از فضاهای پارک حاشیه‌ای یک یا چند معبر را از طرف شهرداری بر عهده دارند. خ - پارکبان: افرادی که توسط متصدی برای تسهیل استفاده قانونمند شهروندان از فضاهای پارک حاشیه‌ای به کارگیری می‌شوند.

توقف وسایل نقلیه در محدوده زمانی (7) صبح الی (21) شب در محل‌هایی که برای پارک حاشیه‌ای مدیریت شده تعیین گردیده است در نیم ساعت اول رایگان خواهدبود. دریافت حق توقف در معابر یادشده برای مازاد بر نیم ساعت، با احتساب نیم ساعت اول محاسبه و دریافت می‌شود.

- پارک وسیله نقلیه در معابر شهری پرترافیک بدون پرداخت حق توقف پس از نیم‌ساعت اولیه به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع بوده و اعمال مقررات در این خصوص توسط ماموران موضوع ماده (2) قانون انجام می‌پذیرد.

شهرداری‌ها مکلفند در معابر شهری پرترافیک مصوب، پس از اطلاع‌رسانی به شهروندان، نسبت به مشخص کردن فضاهای پارک حاشیه‌ای مدیریت شده اقدام نموده و با استفاده از تجهیزات و لوازم سنجش توقف و یا از طریق عوامل متصدی (پارکبان) نسبت به مدیریت پارک حاشیه‌ای و اخذ هزینه توقف اقدام نمایند.

وظایف متصدی در چارچوب قرارداد منعقده با شهرداری به شرح زیر است: الف - تامین عوامل انسانی موردنیاز برای امور مربوط به مدیریت و بهره‌برداری از پارک حاشیه‌ای. ب - همکاری با عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی. پ - تامین و کنترل مستمر تجهیزات مورداستفاده و اطمینان از سالم بودن آنها و تامین لوازم موردنیاز. ت - مدیریت تمامی تراکنش‌های مالی بین شهروندان و عوامل متصدی (پارکبان) در خصوص حق توقف مصوب. ث - ارائه گزارش‌ها و آمار و اطلاعات موردنظر به شهرداری.

عوامل متصدی و عوامل تعیین شده در تبصره ماده (6) این آیین‌نامه، در طول ساعات تعیین‌شده در قانون با لباس مخصوص و متحدالشکل با نصب نام‌نما روی لباس و همراه داشتن کارت و کدشناسایی معتبر نسبت به انجام وظایف خود اقدام می‌نمایند.

نصب تابلوهای توقف ممنوع و یا ایستادن ممنوع و تابلوهای مکمل آن‌ها و نیز اجرای خط‌کشی‌های متناسب، توسط شهرداری با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود.

ویژگی‌های معابر شهری پرترافیک به شرح زیر است: الف - معابری که براساس مطالعات تحلیل عرضه و تقاضای پارکینگ، تقاضا برای پارک حاشیه‌ای وسایل نقلیه در یک دوره زمانی حداقل شش ساعته بیش از میزان عرضه پارکینگ در حاشیه معابر موردنظر باشد. ب - بیش از پنجاه درصد تقاضای پارک حاشیه‌ای براساس مطالعات بند (الف) برای دسترسی به کاربری‌های غیرمسکونی شامل تجاری، اداری، خدماتی، آموزشی، رفاهی، درمانی، زیارتی یا تفریحی باشد. پ - حداکثر از نوع شریانی درجه (1) و حداقل از نوع جمع و پخش‌کننده مطابق استاندارد شماره (14147) مورخ 1390 سازمان ملی استاندارد ایران با موضوع معابر شهری - طبقه‌بندی باشد.

معابر شهری پرترافیک براساس شاخص‌های موضوع ماده (2) این آیین‌نامه، به پیشنهاد شهرداری مربوط و تصویب شورای استان تعیین می‌شود.

- پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از ساز و کارهای مناسب نسبت به کنترل مستمر معابر شهری پرترافیک با اولویت پیشگیری از وقوع تخلفات پارک حاشیه‌ای و دریافت گزارش‌های مربوط اقدام نماید.

8 - انتخاب و بکارگیری متصدی براساس شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی اعلامی از سوی شهرداری و مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری صورت می‌گیرد.

شرایط جذب و بکارگیری افراد پارکبان توسط متصدی به شرح زیر است: الف - دارا بودن برگ پایان خدمت و یا معافیت دائم یا موقت از خدمت دوره ضرورت. ب - دارابودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم. پ - نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری. ت - گذراندن دوره آموزشی مربوط. ث - دارا بودن شرایط جسمی لازم. ج - نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و الکل.

به ازای حداکثر هر (70) فضای پارک حاشیه‌ای و یا حداکثر هر (500) متر نوار اجرای طرح مدیریت پارک حاشیه‌ای، باید یک فضا برای پارک خودروهای دارای پلاک معلولین و جانبازان به صورت رایگان اختصاص یابد.

گزارش سالانه اجرای طرح مدیریت پارک حاشیه‌ای باید در پایان هر سال توسط شهرداری مربوط به شورای استان ارایه گردد.