about flasj

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

نوع قانون
موضوع انتخابات
تاریخ تصویب 1364/04/09

تاریخچه

تاریخچه
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ /۴ /۱۳۶۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی – محمد یزدی

- دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهارسال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز میگردد.

- وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (119) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

- چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای‌نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می‌نماید.

- آئیننامه اجرائی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیات وزیران به اجرا میگذارد.

- چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارش گر صورت ‌پذیرد سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون‌حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور‌اتخاذ می‌شود و کلیه نسخه‌های نزم‌افزاری قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (‌قفل نرم‌افزاری) می‌شود تا در زمان مورد توافق با‌حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستمهای کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه‌اندازی گردد. هر گونه تغییر در نرم‌افزارها‌ باید با اطلاع و تایید شورای نگهبان انجام گیرد.

- هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای ‌گیری یکی از نامزدهائیکه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات بمدت دو‌هفته به تاخیر می ‌افتد.

- چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد بدین معنی که دو ‌نامزدیکه بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌ اند در انتخابات مرحله دوم شرکت میکنند.

- چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری بهر دلیل ، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور‌ شروع مجدد انتخابات صادر میشود.

- وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور‌ امحای تعرفه و اوراق رای را صادر خواهد نمود.

- در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رای دهد.

- کلیه وزارتخانه‌ها ، سازمانها وادارات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور ،‌ استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان ‌مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیات مرکزی نظارت منتخب ‌شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند ، و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای ‌جمهوری اسلامی ایران ، پخش نماید.

- درموارد ذیل با تایید هیات نظارت یا نماینده وی برگهای رای باطل ولی جزء آراء ماخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه، قید و آراء‌ مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد: 1 - آراء غیر قابل خواندن. 2 - آرائی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد. 5 - آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

- لغو شد.

- قبل از شروع رای‌ گیری باید درحضور نماینده یا نمایندگان هیات نظارت ، صندوقهای خالی ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام واخذ‌ رای گردد و در صورتجلسه‌ ایکه قبل از شروع رای‌ گیری انتخابات توسط اعضای صندوق درمحل اخذ رای تنظیم میگردد ، نماینده یا نمایندگان هیات ‌نظارت شعبه مربوطه ، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و درصورتیکه درجریان رای ‌گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید ‌بهمین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

- وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید: 1- وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات) 2- یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رای) 3- دادستان کل کشور 4- وزیر اطلاعات 5 - تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های (1) و (2) این ماده

- ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود : 1 - خرید و فروش رای. 2 - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات. 3 - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات. 4 - رای دادن با شناسنامه جعلی. 5 - رای دادن با شناسنامه دیگری. 6 - رای دادن بیش از یکبار. 7 - اخلال در امر انتخابات. 8 - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها. 9 - تقلب در رای‌ گیری و شمارش آراء. 10 - رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد. 11 - توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رای به رای دهنده. 12 - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات و تلکس و‌ تلفنگرامها و تلگرافها. 13 - باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رای بدون مجوز قانونی. 14 - جابجائی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی . 15 - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول. 16 - ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات. 17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا بهر نحو غیر قانونی.

- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: 1 - از رجال مذهبی، سیاسی. 2 - ایرانی‌ الاصل. 3 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. 4 - مدیر و مدبر. 5 - دارای حسن سابقه و امانت و تقوی. 6 - مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

- کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده، و در آن سمت شاغل نباشند.

فرماندار سی نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت می‌نماید. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیات نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، نه نفر از بین معتمدان تایید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیات اجرائی با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند.

- اعضاء هیات اجرائی پس از پذیرفتن عضویت ، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی میباشند.

- هیات اجرائی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای را تعیین ‌نموده و بوسیله رئیس هیات به فرماندار جهت طرح در هیات اجرائی شهرستان اعلام میدارد.

- هیات اجرائی شهرستان پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای و بررسی و تایید و تصویب مصوبات هیاتهای اجرائی‌ بخش ‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای نه روز قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات ،‌ ساعات اخذ رای ، شرایط انتخاب‌ کنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در سراسر شهرستان مینمایند.

- هیاتهای اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای پنج یا هفت نفر از معتمدین محل که دارای‌سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.

- کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیات اجرائی شهرستان انجام میدهد.

- لغو شد.

- در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور هیات اجرائی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و ‌یا سرکنسول و یا عالیترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و 5 نفر از‌ایرانیان مؤمن بانقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل میگردد. ‌

- داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع‌انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس4x6 از آخرین عکس خود را که همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.

- شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه نموده و یک‌ نسخه از آنرا به وزارت کشور ارسال میدارد .

- کاندیداها میتوانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان‌ به شورای نگهبان تقدیم نمایند.

- در مواردیکه طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیاتهای نظارت از قوانین و ‌مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند. ‌

- اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از: 1 - دادستان کل کشور یا نماینده تام‌ الاختیار او. 2 - وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او. 5 - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او 3- دبیر هیات اجرائی مرکزی انتخابات 4- رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا

- نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تایید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام میگردد هر یک حق ‌دارند بطور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده نمایند. ‌ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما بعهده کمیسیون بررسی تبلیغات میباشد.

- فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از آغاز اخذ رای مرحله دوم ادامه‌ خواهد یافت.

- الصاق اعلامیه ، عکس ، پوستر ، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمائی و رانندگی ، تابلوی بیمارستانها ، تابلوی مدارس و سایر ‌مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مامورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و بمنظور تعقیب ‌قانونی به مقامات قضائی تحویل مینمایند . شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.

- داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی بهیچوجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی ‌نمیباشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد. ‌

- مقامات اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم ‌محسوب میشود.

- در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.

- مسئولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست‌رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.

- شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را‌ نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهائی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

- شکایاتی که در جریان انتخابات به هیات اجرائی تسلیم میشود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد ‌بررسی قرار خواهد گرفت .

- وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رئیس جمهور منتخب را بحضور رهبر یا شورای رهبری معرفی مینماید.

- مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( ‌موضوع بند 17 ماده 33 ) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه ‌مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و‌ مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنجسال حبس محکوم خواهد شد. ‌

- اعضاء اداری هیات اجرائی (‌ فرماندار یا بخشدار ، رئیس ثبت احوال ، دادستان یا نماینده وی ) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده 47 این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا شش ماه بحکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا ‌دو نوبت انتخابات از عضویت هیاتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رای میباشد .

- چنانچه ماموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات ، عکسها ، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه‌ مندرج در ماده 69 استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا سه ماه محکوم میگردند. و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق‌ دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم میگردند.

مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می‌گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

- در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی ‌طرفی کامل ، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود ، بی ‌طرفی ‌کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود .

- اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میگردد.

- کارکنان دولت در صورتیکه به ریاست جمهوری انتخابات شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.

- سرپرست وزارت کشور بجای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تایید وزیر کشور بجای استاندار، فرماندار و ‌بخشدار خواهند بود.

- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بعهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات ‌جاری است.

- انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی خواهد بود.

- انتخابات رئیس جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء میباشد.

- انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.

- چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.

- لغو شد.

- اخذ رای درداخل وخارج کشور در یک روز انجام میشود و مدت آن 10 ساعت است و درصورت ضرورت قابل تمدید میباشد.

- انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رای با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

- ماموران انتظامی درحدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری ازهرگونه بی ‌نظمی درجریان انتخابات وحفاظت صندوقها میباشند. ‌نیروهای نظامی وانتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت درانتخابات را ندارند.

- در موارد ذیل با تایید هیئت نظارت یا نماینده وی برگهای رای باطل وجزء آراء ماخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و ‌آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد. 1 - صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد. 2 - آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد. 3 - آراء کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند. 4 - آرائیکه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد. 5 - آرائیکه با تقلب و تزویر (‌در تعرفه‌ها ، آراء ، صورتجلسات ، شمارش) بدست آمده باشد. 6 - آرائیکه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد. 7 - آراء تکراری. 8 - آرائیکه با شناسنامه کسانیکه حضور ندارند اخذ شده باشد. 10- آرائیکه از طریق تهدید بدست آمده باشد. 11 - آرائیکه روی ورقه غیر از برگ رای نوشته شده باشد.

- در صورتی که در برگ رای نام بیش از یک نفر نامزده نوشته و یا علامت‌گذاری شده باشد برگ رای باطل است ولی جزو آرای ماخوذه‌ محسوب خواهد شد.

- وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات باتوجه به وظایفی که بعهده دارد ، مطالب مربوط به انتخابات را باطلاع عموم‌ برساند .

- پس از پایان انتخابات صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیئت اجرائی شهرستان وهیات نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیات اجرائی شهرستان میماند و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات ‌مزبور و وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.

قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

- انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند: 1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. 2 - هجده سال تمام 3 - عدم جنون.

- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیاتهای اجرایی را به بخشداران صادر‌نموده و موظف است ظرف سه روز هیات اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می‌باشند و نه نفر‌از معتمدین تشکیل دهد.

- هیچ یک از اعضاء هیئت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل‌ خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند: الف - خویشاوندی نسبی: پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر. ب - خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

- هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیات اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور در جلسات‌ هیات اجرائی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیات اجرائی را از اکثریت ساقط کنند، بجای آنان بترتیب تعداد رای از‌معتمدین علی‌البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت بعمل خواهد آمد ، درصورتیکه با دعوت از اعضاء علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد ، ‌باقیمانده را از معتمدین (‌تا سی نفر) تامین خواهند نمود.

- جلسات هیاتهای اجرائی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

- فرماندار موظف است سه نسخه از آگهیهای منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهیها بوسیله وزارت کشور هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده میشود.

- فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رای یک نماینده تعیین نماید.

- هیات اجرایی بخش با تصویب هیات اجرایی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که‌تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رای مقدور نیست شعب اخذ رای سیار تشکیل دهد. هیات اجرایی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند‌نسبت به تشکیل شعب اخذ رای سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به‌اطلاع هیات نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد. و همچنین‌نماینده‌ای از هیات نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه‌ای قید و تایید نمایند.

- لغو شد.

- هیات اجرائی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رای و قرائت آراء نتیجه را صورتجلسه مینماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالیترین‌ مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.

- وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی ، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم میدارد .

- پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری بدست آید، پس از بررسی و‌اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان ، مراتب بوسیله وزارت کشور به اطلاع عموم میرسد .

- وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی‌ ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.

- به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات‌در زیر نظر هیات اجرائی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.

- چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.

- فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع‌ اخذ رای خاتمه میپذیرد.

- انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطا به نماز جمعه و یا‌ هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ‌ادارات ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌بهر مقدار) استفاده می ‌کنند و همچنین در اختیار ‌گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود .

- هیچکس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محلهای مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات‌ پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب میشود.

- هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای توسط اعضاء شعبه محو گردد.

کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به‌درج آن در اولین چاپ نشریه است.

- ذیل آگهیهای تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.

- اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

- هیاتهای اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات ، شکایات واصله را ‌بپذیرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترک هیات اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورتجلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.

- هیات اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده ‌و صحیح انجام نگرفته است ، با تایید شورای نگهبان ، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مینماید .

- مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 بترتیب ذیل تعیین میگردد: الف - چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد. ب - چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا 74 ضربه شلاق و یا حداکثر تا دو‌سال حبس محکوم خواهد شد.

- مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الی 6 ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.

- متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.

- مجازات تخلف از ماده 72 محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره میباشد .

- مجازات تخلف از ماده 71 در مواردی که افتراء یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات ‌آن تا سه ماه حبس خواهد بود .

- مجازاتهای این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب‌ دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.