about flasj

(ضابطه) نسب

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق

توضیحات

(فقه) مقصود از آن عمود - حاشیه - طبقات و درجات است: عمود یعنى نسب عمودى که به خط مستقیم به یکدیگر مى پیوندند مإنند پدران و مادران هرقدر برتر روند و فرزندان هرقدر پائین تر روند. سایر خویشاوندان حاشیه را تشکیل میدهند یعنى در حاشیه نسب قرار دارند. عمود، طبقه اول را تشکیل میدهند (بغیر اجداد). اجداد از عمود و اخوه و اولاد آنها از حاشیه، طبقة دوم را تشکیل میدهند. سایر حواشى طبقه سوم را تشکیل می دهند. در هریک از سه طبقه درجات وجود دارد.