about flasj

ممیز

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق

توضیحات

(مدنی- فقه) تمیز عبارت است از تشخیص خیر و شر و نفع و ضرر Discernement چنین کسی را در صورتی که به سن کبر نرسیده باشد ممیز نامند.