about flasj

کل

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق

توضیحات

مفهومی است که دارای اجزاء باشد (بسیط نباشد) مانند مفهوم عقد که مرکب از ایجاب و قبول است.کل غیر از کلی است که دارای مصادیق و افراد متعدد است ولو آنکه بسیط باشد.(رک.کلی)