about flasj

روح‌ قانون

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق

توضیحات

عبارت است از اصول و نظرهای علمی که پایه یک یا چند ماده قانون باشد چنانکه مواد باب تقسیم اموال شرکت در قانون مدنی(ماده ۵۸۹ به بعد) بر پایه لاضرر(یعنی مفاد ماده ۱۳۲ق.م) بنا شده است.