about flasj

قاعده عدل و انصاف

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق

توضیحات

الف) محل قاعده عدل و انصاف، مواردی است که حس برقراری موازنه حقوق در انسان تحریک شود حکم عقل و وجدان در چنین صورتی قاعده عدل و انصاف را تشکیل می دهد.مثلا در رودخانه های سر حدی که خط القعر را مرز مشترک قرار می دهند چیزی جز رعایت قاعده انصاف نیست و از همین قبیل است مورد ماده ۵۷ ائین نامه اجرا اسناد رسمی ب)تساوی در مقابل قانون و احترام به حقوق دیگران ج) مفهوم ناشی از وجدان و فطرت که در قوانین موضوعه دیده نمی شود و یا خلاف آن دیده می شود.