about flasj

قاعده

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق

توضیحات

قانون بسیار کلی که منشا استنباط قوانین محدودتر بوده یا مبنای قوانین متعدد دیگر بوده باشد مانند قاعده لاضرر،قاعده لزوم عقود و غیره علم مخصوصی که از شعب علم فقه است به نام قواعد فقه شامل قواعد به معنی بالا است که با وجود قرابت مفهوم آن با کلیات حقوق به معنی جدید این اصطلاح با آن فرق دارد زیرا در کلیات حقوق می توان از مبانی تصدیقی بدیهی نیز بحث نمود ولی در قواعد فقه چنین بحثی را نمیتوان نمود.