about flasj

غرر

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق

توضیحات

(به فتح اول و دوم) عناصر غرر عبارت است از : الف- جهل ب- احتمال حصول ضرر از ناحیه جهل.بنابراین اگر کسی اقدام به عقدی نماید و جهل به یکی از جهات معامله داشته باشد و از ناحیه آن جهل برای او احتمال حصول ضرری در بین باشد آن عقد را عقد غرری گویند و باطل است(نهی النبی ص عن بیع الغرر) ولی اگر احتمال ضرر منتفی باشد صرف آن جهل، صدمه ای به عقد نمیزند.بنابراین اگر دو ساعت که از هر جهت دارای مشخصات واحد باشند و مالک آنها یکی از آن دو را بدون تعیین بفروشد با وجود اینکه شخص مبیع مجهول است چون احتمال ضرر منتفی است معامله غرری نیست.(ماده ۱۹۰ ق.م)