about flasj

غاروقه

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق

توضیحات

زمین های کشاورزی در مصر که ملک دولت بوده و افراد به اذن حکومت حق بهره برداری از آنها را داشته و زنان از آن ها ارث نمی برند و به اذن حکومت قابل وقف کردن بوده است.به موجب عقدی که اسم آن غاروقه است ماذون منتفع از زمین مذکور آن را در ازاء دین خود نزد دائن می گذاشت تا دائن از منافع آن زمین برای ربح طلب خود بهره بردارد ولی اصل دین مستهلک نشود و باقی بماند و هر وقت که مدیون اصل دین را میداد زمین را پس می گرفت و در حقیقت نوعی از رهن تصرف بوده است.