about flasj

روزنامه کثیرالانتشار

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق

توضیحات

تعریف قانونى ندارد و به فرض قانونی (یا به تشخیصى مراجع رسمى در خصوص مورد) باید معین شود چنانکه از ماده 81 آئین نامه اجراء اسناد رسمى استفاده میشود. معذلک در هرکشور  (یا در هر ناحیه که چند روزنامه داشته باشد) قدر متیقن را میتوان مشخصى کرد و نسبت به مشکوک (مصداق مشتبه) باید معامه غیر کثیرالانتشار را کرد.