about flasj

محصلین (ارتش)

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

توضیحات

محصلین پرسنلی هستند كه به منظور خدمت در كادر ثابت استخدام و قبل از انتصاب در یكی از مشاغل مندرج در این قانون در یكی از مؤسسات آموزشی به هزینه ارتش یا وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مشغول تحصیل می‌باشند. (ماده 25 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)