about flasj

(رد ) دادخواست

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

توضیحات

( داردسی مدنی ) هرگاه دادخواست به جهتی از جهات قانونی ناقص باشد و رفع نقض از آن نشود مطابق مقررات رد می شود .طرح دعوی پس از آن محتاج به تجدید دادخواست است. رد دادخواست غیر از ابطال دادخواست است و تقابل و تغایر این دو معنی از مقایسه ُ شقوق مواد 478 – 524 -762 دادرسی مدنی دانسته می شود . مشخصات مورد ابطال دادخواست عبارت است از :الف: دادخواست به جهت نقض قابل رد نباشد.ب- به علت استرداد دادخواست ابطال شود . (ماده 123- 478 دادرسی مدنی وغیره ) ج- بعلت نیاز دادگاه به توضیح وعدم ادء توضیح وعدم امکان صدور راُی دادخواست را ابطال کند (ماده 165-166 دادرسی مدنی) د- به علت خروج دلیل از عداد دلائل و عدم امکان صدور راُی دادخواست ابطال شود ( ماده 311 دادرسی مدنی )