about flasj

(خسارت )تأخیر

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

توضیحات

نرخ قانونی بهرهء پول که بر اثر تاخیر مدیون در پرداخت آن بحکم قانون باید به بستانکار بدهد و صرف تاخیر مدیون به آن بهزه عنوان خسارت را میدهد.در همین معنی «خسارت تاخیر تادیه»و«خسارت تاخیر اداء»و خسارت دیر کردن وزیان دیر کرد هم استعمال شده است.