about flasj

محدوده پروانه چرا

منبع مطلب

توضیحات

محدوده‌ای است که براساس پروانه‌های صادر شده مشخص می‌گردد. (جهت بهره‌برداری‌های محدوده تـالاب‌‌ها براساس کنوانسیون رامسر هیچگونه پروانه چرایی صادر نمی‌شود). (بند ب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 بند 5 الحاقی به ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 11/8/1382 هیئت وزیران)