about flasj

(ضابطه ) نسب

منبع مطلب ترمینولوژی حقوق( ص712)

توضیحات

(فقه)مقصود از آن عمود-حاشیه-طبقات و درجات است:عمود یعنی نسب عمودی که به خط مستقیم به یکدیگر می پیوندند مانند پدران و مادران هرقدر برتر روند و فرزندان هرقدر پائین تر روند.سایر خویشاوندان حاشیه را تشکیل می دهند یعنی در حاشیه نسب قرار دارند.عمود،طبقه اول را تشکیل میدهند(بغیر اجداد).اجداد از عمود و اخوه و اولاد آنها از حاشیه،طبقه دوم را تشکیل میدهند.سایر حواشی طبقه سوم را تشکیل میدهند.در هریک از سه طبقه درجات وجود دارد.