آیین رسیدگی داور

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

ملاک اعتبار رای داوران متعدد

در صورت تعدد داوران، رای اکثریت ملاک اعتبار خواهد بود مگر اینکه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد و رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.همچنین، رای داور پس از ختم رسیدگی صادر می شود و در صورت تعدد داوران باید تمامی داوران حاضر و آگاه باشند وگرنه رای داوری بی اعتبار خواهد بود.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .