اعاده دادرسی طاری

وکیل فاطمه منصوریان
مشاور: وکیل فاطمه منصوریان
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

تاثیر قرار قبولی تقاضای اعاده بر اجرای حکم

در خصوص تاثیر قرار قبولی تقاضای اعاده بر اجرای حکم مورد اعاده باید گفت: مطابق ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی: « با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد: ‌

الف-چنانچه محكوم به غیر مالی باشد اجرای حكم متوقف خواهد شد.

ب-چنانچه محكوم به مالی است و امكان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محكوم‌له تأمین مناسب اخذ و ‌اجرای حكم ادامه می‌یابد. 

ج-در مواردی كه درخواست اعاده دادرسی مربوط به یك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهای (‌الف) و (ب) اقدام می‌گردد».

در خصوص بند ب باید گفت که مقصود، بستگی میزان تامین به نظر دادگاه است. در واقع چنانچه عرفا امکان جبران خسارت احتمالی ناشی از اجرای حکم باشد دادگاه مکلف است ضمن اخذ تامین مناسب اجرای حکم را ادامه دهد.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .