اعاده دادرسی طاری

وکیل فاطمه منصوریان
مشاور: وکیل فاطمه منصوریان
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

دادخواست اعاده دادرسی طاری

در اعاده تبعی(طاری) مرجع تقدیم دادخواست اعاده، دادگاهی است که در حال رسیدگی به دعوایی که ضمن آن حکم مورد اعتراض بعنوان دلیل اقامه شده است می باشد. در این فرض دادگاه صادر کننده دادخواست اعاده را جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می نماید.در فرضی که درجه دادگاه رسیدگی کننده پایین تر از دادگاه صادرکننده حکم مورد اعاده باشد(برای نمونه اولی دادگاه بدوی و دومی دادگاه تجدید نظر باشد) دو احتمال مطرح است: اول اینکه این وضعیت تغییری در تکلیف متقاضی اعاده و دادگاه ایجاد نمی کند و مشابه سایر موارد اعاده طاری عمل می گردد. بدین معنی که معترض باید درخواست و دادخواست اعاده طاری را به دادگاه رسیدگی کننده تقدیم نماید و این دادگاه پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده ارسال نماید. احتمال دوم تمسک به مفاد ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی است:« اعتراض طاری در دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌دادگاهی باشد كه رأی معترض‌عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی كه رأی را صادر كرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسیدگی خواهد شد». این ماده در خصوص اعتراض ثالث آمده است ولی مبنای آن که منع تعیین تکلیف دادگاه عالی از سوی دادگاه تالی است در اینجا نیز مطرح می باشد. بر این اساس می توان گفت متقاضی اعاده طاری باید درخواست خود را در دادگاه صادر کننده مطرح نماید ولی می بایست دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.(ماده ۴۳۳و ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .