آرای قابل فرجام

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

قرارهای قابل فرجام

قرارهای رد، ابطال دادخواست، سقوط دعوا و یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا و به اقتضای رویه قضائی قرار رد دعوی چنانچه از دادگاه بدوی صادر شود و از آن درخواست تجدید نظر بعمل نیاید و اصل حکم راجع به آن قابل فرجام باشد قابلیت فرجام خواهی را خواهند داشت. همچنین قرارهای مذکور اگر از دادگاه تجدید نظر صادر شوند در صورتی که اصل حکم راجع به آن قابل فرجام باشد، قابلیت فرجام خواهی را خواهد داشت.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .