تجدید نظر خواهی

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

تعدد محکوم علیهم مرحله نخستین

بله، در صورت تعدد محکوم علیهم مرحله نخستین، هر یک از آنها می تواند تجدید نظر خواهی نماید، در این صورت رای دادگاه تنها نسبت به تجدید نظرخواه موثر است ،مگر در مواردی که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این مورد نسبت به تمام محکوم علیهم مرحلۀ نخستین تسری خواهد داشت.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .