تجدید نظر خواهی

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

جهات درخواست تجدید نظر

جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:الف–ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه ب–ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود ج–ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی د–ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای هـ-ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی 

تبصره:اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

نکته مهم: تجدید نظرخواه، مکلف به تصریح جهت یا جهات تجدید نظر خواهی نیست، علیرغم شمارش جهات تجدید نظر، عدم تصریح جهت تجدید نظرخواهی موجب رد دعوای تجدید نظر و یا توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود. 

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .