تجدید نظر خواهی

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

شرایط تقاضای تجدید نظر از آرا

۱–حق تجدید نظر خواهی با صدور حکم علیه محکوم علیه ایجاد می شود نه با ابلاغ دادنامه، پس اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ دادنامه درخواست تجدید نظر بعمل آورد دادگاه باید از وی بپذیرد. ۲– اگر درخواست تجدید نظر صورت بگیرد این درخواست از جانب تجدید نظرخواه در قالب یک دادخواست تجدید نظر خواهی به دفتر دادگاه بدوی یا دفتر دادگاه تجدید نظر یا دفتر بازداشتگاه تسلیم می شود و در صورت اخیر دفتر دادگاه تجدید نظر، دادخواست را از دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی ارسال می کند. دادخواست به تعداد تجدید نظرخواندگان به علاوه یک نسخه تنظیم می شود. ۳–دادگاه تجدید نظر زمانی حق رسیدگی به موضوع را دارد که دادگاه بدوی نسبت به خواسته های خواهان اظهار نظر و رسیدگی ماهوی کرده باشد اما استثنائاتی وجود دارد که اگر ادعای جدیدی مطرح شود بدون اینکه در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد بتوان در مرحله تجدید نظر مطرح و مورد رسیدگی قرار داد از جمله ورود ثالث، جلب شخص ثالث.۴-مدیر دفتر دادگاه بدوی در صورت وجود رعایت موارد و نبودن نقص در دادخواست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را به تجدید نظر خوانده ابلاغ می کند و این شخص مدت ۱۰ روز وقت دارد که پاسخ دهد، به این عمل تبادل لوایح گفته می شود، دراین مدت ۱۰ روز،چه پاسخی برسد یا نه، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد.(ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی)

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .