انواع استخدام در وزارت اطلاعات

وکیل فتانه الله داد
مشاور: وکیل فتانه الله داد
دکتر فاطمه قناد ناظر علمی: دکتر فاطمه قناد

تعیین وضعیت از پیمانی به رسمی

طبق آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۹۹۱/ت۵۴۷۷۰هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ هیئت وزیران) کارمندان پیمانی کلیه وزارتخانه ها از جمله وزارت اطلاعات (باتوجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری) تحت شرایطی(آیین‌نامه استخدام پیمانی و خرید خدمت تنظیمی توسط وزارتخانه) وضعیت آن ها از نیروی پیمانی می تواند به رسمی آزمایشی و رسمی تغییر نماید که به شرح ذیل می باشد:

الف- تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی: 

ماده 2- دستگاه های اجرایی می توانند براساس مجوزهای صادره از محل ماده (1)، كارمندان پیمانی خود را پس از آزمون و سنجش شایستگی های تخصصی و رفتاری متناسب با پست های سازمانی حاكمیتی و حصول اطمینان از دارا بودن شایستگی های مورد نظر، به استخدام آزمایشی درآورند.

تبصره- آن دسته از كارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی كه استخدام پیمانی آنان از طریق شركت و قبولی در آزمون های استخدامی كه با رعایت ساز و كار ماده (44) قانون مدیریت خدمات كشوری برگزار می گردد، نبوده است برای استخدام آزمایشی باید در آزمون های استخدامی موضوع ماده (44) قانون مذكور كه توسط سازمان اداری و استخدامی كشور برگزار می گردد، شركت كنند و حد نصاب آزمون را بر اساس دستورالعمل مربوط كسب نمایند.

ماده 3- به منظور تشخیص صلاحیت موضوع بند (الف) ماده (46) قانون مدیریت خدمات كشوری، وظایف كمیته تخصصی تعیین صلاحیت كارمندان رسمی، مورد نظر در بند مذكور، به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی موضوع مصوبه شماره 11852 / 93 / 206 مورخ 5 / 9 / 1393 شورای عالی اداری واگذار می گردد.

مواردی که از شروط اساسی مدنظر شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی در این خصوصو در نظر گرفته شده است به شرح ذیل می باشد:

الف- حداقل پنج سال از استخدام پیمانی کارمند سپری شده باشد.

تبصره: چنانچه کارمند پیمانی از دستگاه اجرایی دیگری به دستگاه منتقل شده باشد، با رعایت حداقل سنوات موضوع این بند، باید حداقل یکسال از زمان انتقال وی به دستگاه اجرایی مقصد گذشته باشد.

ب- استخدام پیمانی کارمند از طریق قبولی در آزمون‌های استخدامی موضوع ماده (۴۴) قانون که به صورت عمومی برگزار شده یا می‌شود، صورت پذیرفته باشد.

تبصره- استخدام رسمی آزمایشی کارمندانی که استخدام پیمانی آنان از طریق قبولی در آزمون‌هایی با نشر عمومی آگهی استخدامی بر اساس ماده (۴۴) قانون نبوده است، علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل موکول به شرکت در امتحانات استخدامی عمومی (که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه‌ریزی می‌گردد) و کسب حد نصاب نمره آزمون بر اساس «دستورالعمل امتحانات»، در دوره پیمانی می‌باشد.

چ- متوسط امتیازات ارزشیابی سالانه سه سال آخر کارمند در دوره پیمانی از هشتاد درصد (%۸۰) امتیازات ارزشیابی کمتر نباشد.

د- عدم محکومیت کارمند به هر یک از مجازات‌های بندهای «هـ»، «و» و «ز» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری در طول دوره پیمانی.

تبصره ۱- تبدیل وضع استخدامی کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در دوره مأموریت، در دستگاه اجرایی مقصد امکان‌پذیر نمی‌باشد. استخدام رسمی آزمایشی آنان  در در دستگاه مبدأ نیز مشروط بر این است که حداقل یکسال منتهی به تبدیل وضع در دستگاه اجرایی مبدأ اشتغال داشته و مفاد بندهای فوق در مورد آنان رعایت شده باشد.

تبصره ۲- در صورتی که تعداد شرکت‌کنندگان در سنجش شایستگی‌های موضوع این ماده بیشتر از تعداد مجوزهای استخدام رسمی ازمایشی باشد، پذیرش افراد بر اساس نمرات فضلی آنان در هر شغل خواهد بود.

تبصره ۳- نحوه سنجش شایستگی‌های موضوع این ماده در هر دستگاه اجرایی توسط «شورای راهبری توسعه مدیریت» دستگاه تعیین می‌گردد.

ب- تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی

ماده ۶- تبدیل وضعیت استخدامی کارمند به رسمی پس از طی دوره رسمی آزمایشی سه ساله و مشروط به کسب شرایط ذیل می‌باشد:

الف- کسب حداقل هفتاد و پنج درصد از مجموع امتیازات «فرم تعیین صلاحیت»

ب- طی دوره‌های آموزشی و کسب امتیازات لازم

توجه:  تأیید گزینش دستگاه‌های اجرایی، از شروط لازم برای تبدیل وضعیت کارمند از رسمی آزمایشی به رسمی است.

کلمات کلیدی وزارت اطلاعات
منابع قانون
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .