‌آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته

ساره احمدی
مشاور: ساره احمدی
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

فصل دوم: مجازاتهای انتظامی

ماده 29- مجازاتهای موضوع تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383,8,16 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر اعمال می‌شود:

الف- متخلفان از مواد 2، 4، 5، 8، 18، 19 و 22، 24 و 26 این آیین نامه حسب مورد به مجازات‌های مقرر در بندهای الف یا ب.

تبصره - متخلفان ازمواد موضوع این بند به استثنای مواد 2، 4، 8 و 24 در صورت تكرار به مجازات‌های مقرر در بند ج و در مورد مواد 2، 4، 8، 24 به مجازاتهای بندهای ج یا د.

ب- متخلفان از مواد 9، 15، 16، 17، 20، 21 و 23 حسب مورد به مجازات‌های مقرر در بندهای ب، ج یا د

پ- متخلفان از مواد 7، 10، 11، 12، 13، 14 و 25 حسب مورد به مجازات‌های مقرر در بندهای ج، د یا ﻫ.

ت- متخلفان از مواد 27 و 28 حسب مورد به مجازات‌های مقرر در بندهای ج، د، ﻫ یا و

ث- متخلفان از مواد 3 و 6 به مجازات‌های مقرر در بندهای ج، د، ﻫ، و یا ز

ماده 30- مفاد آرای قطعی هیأت‌های انتظامی نظام پزشكی در مورد بندهای پ و ث در ماده 29 این آیین‌نامه در نشریات محلی و كثیرالانتشار كشور درج می‌شود.

ماده 31- در مواردی كه رأی قطعی به محرومیت از اشتغال به امور پزشكی و حرف وابسته صادر می‌شود، اشتغال محكوم علیه به حرفه‌های یاد شده در مدت محرومیت در بخش‌های خصوصی، عمومی، دولتی و یا خیریه ممنوع است.

ماده 32- آثار محرومیت‌های انتظامی اعمال شده با گذشت مواعد زیر زایل خواهد شد:

الف- مجازات‌های انتظامی مندرج در بندهای الف و ب تبصره 1 ماده 28 قانون، برای مرتبه اول محسوب نگردیده و در صورت تكرار به مدت یكسال بعد از اجرای رأی قطعی.

ب- مجازات‌های انتظامی مندرج در بند ج تبصره 1 ماده 28 قانون، به مدت 2 سال از تاریخ اجرای رأی قطعی و در صورت تكرار به مدت سه سال

ج- مجازات‌های انتظامی موضوع بندهای د، و و ﻫ تبصره 1 ماده 28 قانون، به مدت 5 سال از تاریخ اجرای رأی قطعی و در صورت تكرار به مدت 7 سال.

ماده 33- مرجع تشخیص تمامی موارد تخلف از آیین نامه فوق، دادسراها و هیأت‌های انتظامی می‌باشند.[1]

[1] این آیین‌نامه در تاریخ 1384,11,1 به تصویب شورای عالی نظام پزشكی رسید

 

منابع
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .