نحوه شکایت از پزشک

وکیل فتانه الله داد
مشاور: وکیل فتانه الله داد
دکتر فاطمه قناد ناظر علمی: دکتر فاطمه قناد

مجازات های انتظامی نظام پزشکی

طبق فصل دوم آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، مجازاتهای انتظامی به شرح ذیل می باشد:

‌ماده 29 مجازاتهای موضوع تبصره ماده (24) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی - مصوب 1374 به شرح زیر اعمال می‌شوند:

‌الف - متخلفان از مواد (2)،(4)،(5)،(8)،(18)،(19)،(22)،(24)‌و(26) این آیین نامه حسب مورد به مجازاتهای مقرر دربندهای "‌الف یا ب ".

‌تبصره - متخلفان از مواد موضوع این بند به استثنای مواد (2)،(4)،(8)‌و(24) در صورت تکرار به مجازاتهای مقرر در بند"ج "‌و در مورد مواد(2)،(4)،(8)‌و(24) به مجازاتهای بندهای "ج "‌یا "‌د".

ب - متخلفان از مواد (9)،(15)،(16)،(17)،(20)،(21)‌و(23)‌حسب مورد به مجازات مقرر در بندهای "ب "‌یا"ج "‌یا"‌ د".

پ ـ متخلفان از مواد (7)،(10)،(11)،(12)،(13)،(14)،‌و(25) حسب مورد به مجازات مقرر در بندهای "ج"‌یا"‌د"‌یا ه".

ت - متخلفان از مواد (27)‌و (28) حسب مورد به مجازات مقرر در بندهای "ج"‌یا"‌هـ"‌یا"‌و".

ث - متخلفان از مواد (3)‌و(6) به مجازاتهای مقرر در بندهای "ج "‌یا"‌د"‌یا"‌هـ"‌یا "‌و"‌یا "‌ز".

ث - متخلفان از مواد(3)‌و (6) به مجازاتهای مقرر در بندهای" ج "‌یا" د"‌یا"‌هـ" یا"‌و"‌یا "‌ز"

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .