تخلفات ساختمانی در بافت روستایی

جمال الدین تراز
مشاور: جمال الدین تراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

مستفاد از قوانین موضوع و رای شماره 9209970903201066 مورخ 1392/05/13 شعبه 32 دیوان عدالت اداری؛ چنانچه بنای مستحدثه در بافت و محدوده روستا قرار دارد و دارای طرح هادی می‌باشد و مدارک و مستندات بخشداری و استانداری، مبین این موضوع باشد. لذا شهرداری و کمیسیون ماده صد اختیار و صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی که در بافت روستا می‌باشد [را] ندارد و حتی چنانچه بعد از احداث بنا و الحاق آن [تبدیل] به شهر شده باشد، زیرا برابر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 266-8/5/85، کمیسیون ماده صد در این خصوص صلاحیت ورود و رسیدگی ندارد.

منابع
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .