ابطال رأی هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

اشخاص در مواردی می توانند ابطال رأی هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی را تقاضا نمایند از جمله، هنگامی که این آراء با حد نصاب لازم صادر نگردد یا در صورتی که در رسیدگی به دعاوی مقررات آمره قانونی از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی، رعایت حداکثر ساعات قانونی کار و وظایف طرفین در مورد مسائل مربوط به ایمنی کار و حفاظت فنی رعایت نگردد.همچنین هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. درغیر این صورت نیز دادخواست  ابطال رأی هیأت حل اختلاف ارائه می­گردد.

مرجع صالح برای ابطال رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، در صورتی که خواهان شخص حقوق عمومی باشد، محاکم عام دادگستری است نه دیوان عدالت اداری

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .