دستور فروش ملک مشاع

زهرا آذری
مشاور: زهرا آذری
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

هر یک از شرکا که متقاضی فروش سهم خود باشند می توانند از دادگاه تقاضای صدور دستور مبنی بر فروش کل ملک مشاع(مشاع عبارت از انتشار سهم هریک از مالکان در تمام مال یا حق) را بنمایند. تقاضای دستور فروش از دادگاه منوط به این است که متقاضی قبلا گواهی عدم امکان افراز از اداره ثبت دریافت کرده باشد. [شرح جامع قانون مدنی ، دکتر بیات، صفحه 486]

اشاعه که به عنوان مالکیت مشاع نام برده می شود عبارت از اجتماع(پیوند) حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه(انتشار سهم هریک از مالکان در تمام مال یا حق) است مانند ورثه که در آپارتمان به ارث رسیده شریک هستند.[ شرح جامع قانون مدنی ، دکتر بیات، صفحه 478]

هر یک از شرکای مال مشاعی می تواند هر وقت که بخواهند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید[شرح جامع قانون مدنی، دکتر بیات، صفحه 488]بدین ترتیب در مرحله نخست، تقسیم بایستی از راه افراز انجام پذیرد سپس از راه تعدیل و آن گاه که هیچ کدام ممکن نباشد دادگاه می تواند حکم به فروش اجباری دهد.[عقود معین ، دکتر کاتوزیان، صفحه 346]

 در قانون امور حسبی به صراحت بیان شده است در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم یا تعدیل( تعدیل عبارت از تقسیم مال به قطعه­هایی که از حیث قیمت با هم برابر باشند) نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را از طریق مزایده(مزایده عبارت از فروش با بالاترین قیمت پیشنهادی) درخواست کند .[درس هایی از عقود معین، دکتر ناصر کاتوزیان،صفحه 336]

دستور فروش ملک مشاع

آیا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .