فسخ نکاح

خدیجه شکری
مشاور: خدیجه شکری
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

تفاوت طلاق و حق فسخ

الف) با استناد به ماده "1132" قانون مدنی در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقدر است شرط نیست. فسخ به موجب هر لفظ و عملی که اثبات بر آن باشد تحقق می یابد و نیازی به ترتیبات و تشریفات مذکور در طلاق نیست .

ب) فسخ نکاح دارای جنبه اعلامی است و حضور در دادگاه شرط نیست و فقط برای ثبت در دفاتر رسمی و شناسنامه باید دادخواست به دادگاه تقدیم نمود و بعد از تایید دادگاه ثبت رسمی صورت می گیرد اما در طلاق نیاز به اذن دادگاه می باشد .

ج) طلاق فقط مربوط به نکاح دائم است اما حق فسخ هم در نکاح دائم و هم در منقطع ( موقت ) وجود دارد .

د) طلاق تنها حق مرد است ( مگر در سند ازدواج با اجازه برای زن ثبت شود ) اما حق فسخ هم برای زن و هم برای مرد وجود دارد . ( کتاب حقوق خانواده دکتر صفایی صفحه 197 و 198) 

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .