مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

محمدرضا کی پور
مشاور: محمدرضا کی پور
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

 در نظام حقوقی ایران زن از نظر اقتصادی دارای استقلال می باشد به این معنی که میتواند هر گونه تصرفی در اموال خود بنماید، بنابراین کار زن نیز دارای ارزش میباشد و او میتواند اجرت کارهایی که به دستور مرد انجام میدهد را مطالبه نماید. (کتاب مختصر حقوق خانواده- دکتر سید حسین صفایی- دکتر اسدالله امامی- نشر میزان-چاپ1400، صفحه 141-143)

برخلاف بسیاری از کشور ها روابط مالی بین زن و شوهر در نظام حقوقی ایران از اصل استقلال تبعیت می کند، به این معنی که زن و شوهر هر کدام می توانند نسبت به اموال خود هر نوع تصرفی را اعمال کنند و از تمام منافع اموال خود بهره مند شوند.

کار زن نیز دارای ارزش اقتصادی است، بنابراین زن می تواند اجرت کارهایی که شرعا و قانونا از وظایف او نبوده  و به دستور شوهر به انجام آن ها پرداخته است را مطالبه نماید. در نظام حقوقی ایران که ریشه در فقه شیعه دارد وظایف مشترکی برای زن و مرد در نظر گرفته شده است که در ادامه به شرح این وظایف و همچنین وظایف شرعی و قانونی زن در مقابل مرد میپردازیم تا مواردی که به واسطه آن زن مستحق اجرت المثل ایام زوجیت میگردد مشخص شود.

مبنای فقهی اجرت المثل ایام زوجیت یکی قاعده احترام به مال و عمل مسلم است، به این معنی که مال انسان مسلمان دارای ارزش است و محفوظ از هرگونه تصرف می باشد، عمل انسان مسلمان هم همانند مال او دارای ارزش اقتصادی می باشد چرا که انسان به واسطه انجام عمل صاحب ثروت و مال می شود بنابراین هر عمل انسان که بدون قصد تبرع باشد( قصد مجانی بودن عمل نباشد) دارای ارزش اقتصادی می باشد. بنای عقلا و روایات نیز از دیگر مبانی فقهی اجرت المثل ایام زوجیت می باشند.

(کتاب مختصر حقوق خانواده- دکتر سید حسین صفایی- دکتر اسدالله امامی- نشر میزان-چاپ1400، صفحه 141-143)

(مقاله اجرت المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت از خانواده، علی اصغر حاتمی، سیده فاطمه زبرجد، صفحه 9-6)

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

آیا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .