دادخواست استرداد لاشه چک

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دکتر فاطمه قناد ناظر علمی: دکتر فاطمه قناد

اظهارنامه استرداد لاشه چک

بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصات  موکل)

  استرداد چک

 (مشخصات)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

بنا بر اصل مقرر در ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی به حضرتعالی ابلاغ می نمایم:

اینجانب یک فقره چک به شماره ...... بر عهده بانک ..... شعبه ...... به مبلغ ........ ریال به استناد رسید اخذ آن جهت (اینجا دلیل ارائه چک به طرف را بنویسید)  در اختیار حضرتعالی قرار داده ام. با عنایت به این امر که دیگر (دلیل استرداد را بنویسید) و از زمان (تاریخ بروز دلایل استرداد را بنویسید) مدت ..... روز می گذرد، جنابعالی هیچ گونه اقدامی در خصوص استرداد لاشه چک مربوطه ننموده اید. حال به موجب این اظهارنامه به شما ابلاغ می نمایم که در مدت ..... روز پس از رؤیت این اظهارنامه نسبت به استرداد لاشه چک مزبور اقدام نمایید. در غیر اینصورت با در نظر گرفتن امانی بودن ید شما نسبت به چک مزبور، مراتبرا از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهم نمود.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 

فایل پیوست پیوست
منابع
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .