درخواست سرپرستی طفل

مهدیه افتخاری
مشاور: مهدیه افتخاری
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .