مطالبه مهرالمتعه

محمدرضا کی پور
مشاور: محمدرضا کی پور
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

خیر می خواهم با مهرالمتعه بیشتر آشنا شوم

مهرالمتعه از اقسام مهریه است که در فرض وقوع طلاق قبل از نزدیکی و قبل از تعیین مهر به زن تعلق می گیرد. به علاوه مهرالمتعه اختصاص به جدایی از راه طلاق دارد و اگر جدایی از راه فوت یکی از طرفین( زن و شوهر) یا فسخ انجام شود چنین مهری به زن تعلق نخواهد گرفت. البته اگر زن المفضوة المهر باشد( زنی که اختیار تعیین مهریه او به داور یا یک شخص ثالث واگذار شده است) بعد از وقوع طلاق و قبل از وقوع نزدیکی به نظر میرسد که شخص ثالث یا داور همچنان اختیار تعیین مهر را خواهد داشت و زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود مگر در صورت فوت شخصی که تعیین مهریه به او واگذار شده است که در این حالت استثنا زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود (کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده- دکتر سید مصطفی محقق داماد- صفحه 259)

در قانون مدنی نیز قانون گذار در ماده 1093 و 1094 به مهرالمتعه اشاره کرده است:  ماده 1093 قانون مدنی: هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از ‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 ماده 1094 قانون مدنی: برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود.

نتیجتا با عنایت به مطالب فوق و با استناد به دو ماده فوق الاشاره مهرالمتعه زمانی به زوجه تعلق می گیرد که : 

1- مهریه ای از قبل تعیین و توافق نشده باشد.

2- بین زن و مرد نزدیکی صورت نگرفته باشد. چون در صورت وقوع نزدیکی زن براساس ماده 1093 مستحق مهرالمثل می گردد.

3- جدایی بین زن و مرد از طریق طلاق باشد نه فوت یا فسخ یا هر علت دیگر

4- برای تعیین مهرالمتعه وضعیت معیشت مرد از حیث دارا بودن یا فقیر بودن یا به عبارتی استطاعت مرد مدنظر است ولی برعکس در مطالبه مهرالمثل شان و موقعیت زن مدنظر قرار میگیرد نه استطاعت مرد.

 

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .