مطالبه مهرالمتعه

محمدرضا کی پور
مشاور: محمدرضا کی پور
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

می خواهم شخصا اقامه دعوا کنم

 قبل از هر اقدامی جهت عدم مراجعه مکرر به دستگاه های قضایی وسهولت در آگاهی از روند جریان رسیدگی و برای دریافت و ابلاغ اوراق مربوطه لازم است در سامانه ثبت ثنا، ثبت نام انجام شود.

برای تنظیم دادخواست به نکات ذیل توجه نمایید:

1. اطلاعات فردی و نشانی خود را به صورت دقیق در قسمت خواهان قید نمایید.

2. در قسمت خوانده، نام فردی (زوج) که می‌خواهید علیه ایشان طرح دعوی نمایید را بنویسید. و در صورت اطلاع نشانی آنان را نیز قید نمایید.

3. در ستون خواسته باید تقاضای صدور حكم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهرالمتعه طبق نظر کارشناس و پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و سایر خسارات را قید نمایید.

4. دلایل خود را به صورت کامل معرفی نمایید. دلایل شما می توانند هر چیزی باشد که ادعای شما را اثبات کند از قبیل: تمام دلایل و مواردی که اثبات کننده رابطه زوجیت بین شما و شخص طرف دعوا می باشد مثل: کپی مصدق سند نکاح، کپی مصدق سند طلاق، کپی برابر اصل صفحات شناسنامه( مخصوصا آن قسمتی که نام همسر در آن درج شده است)، مستندات و هر دلیلی که استطاعت زوج را اثبات نماید ، تحقیق و معاینه محل، معرفی مطلعین و شهود ( مطلع کسی است که از امر مورد ادعا شما اطلاع دارد و شاهد کسی است که امر مورد ادعا شما را دیده است. اگر در میان دلایل خود به شهود استناد نموده‌اید اسامی شهود خود را کامل بنویسید. و به یاد داشته باشید هر زمان که به شهادت شهود نیاز بود، شهود می‌بایست در محضر مرجع احضار کننده حاضر شوند. ) اگر دلیلی برای عدم وقوع نزدیکی دارید از قبیل : نظریه پزشک قانونی ، گواهی پزشک وغیره ... نیز ارائه دهید.

در قسمت شرح خواسته تمامی ادعا خود و دلایل خود را به طور کامل توضیح دهید و به این نکته که نکاح منعقد شده و مهریه بدون تعیین بوده و یا مهریه باطل بوده است و عدم وقوع نزدیکی در زمان قبل از انحلال ازدواج هم اشاره کنید. و در نهایت خواسته خود را از مرجع قضایی در انتهای متن به طور واضح بیان کنید.

پس از طی این مراحل جلسه دادگاه تشکیل و در نهایت رای صادر میشود. (دادگاه صالح دادگاه برای طرح دعوا می تواند محل اقامت خوانده یا محل اقامت زوجه و یا براساس رای وحدت رویه شماره705 مورخ  1/8/1386 دادگاه محل ثبت عقد نکاح باشد.) در حالتی که رای صادره به نفع شما باشد میتوانید پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ رای و به پایان رسیدن مهلت تجدید نظر خواهی از طرق واحد اجرای احکام مطابق بر قانون اجرای احکام مدنی درخواست صدور اجرائیه نماید و به منظور مطالبه مهرالمتعه اموال محکوم علیه را برای توقیف به واحد اجرا معرفی کنید.

در دعوای مطالبه مهرالمتعه دادگاه پس از برگزاری اولین جلسه دادرسی و بررسی شرایط مالی مرد قرار تحقیق محلی همراه با جلسه کارشناسی صادر می کند. رسیدگی به دعوای مطالبه مهرالمتعه درصورت داشتن روند عادی دوجلسه رسیدگی و سه وت نظارت خواهد داشت.

 

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .