مطالبه مهرالمثل

محمدرضا کی پور
مشاور: محمدرضا کی پور
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

مهرالمثل مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده بلکه برحسب عرف و عادات وبا توجه به وضع زن تعیین می گردد. بطور کلی در عقد ازدواج دائم مهریه از ارکان اصلی عقد نیست و عدم تعیین مهریه خللی به درست بودن عقد وارد نمی کند اما از آنجا که پرداخت مهریه به زن توسط مرد یک تکلیف شرعی است بنابراین شرط عدم وجود مهریه یک شرط خلاف شرع بوده و خلاف قاعده استحقاق زن از مهر می باشد بنابراین  چنین شرطی نامشروع بوده و باطل است اما عقد ازدواج را باطل نمی کند. در راستا صحیح بودن نکاح بدون تعیین مهر نیز قانون گذار در ماده 1087 بیان داشته : (( اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین‌ کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.))

مطالبه مهر المثل

آیا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .