افترا

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

عنصر معنوی افترا

عنصر معنوی افترا قولی: علم به مجرمانه بودن انتساب نادرست رفتارهای مجرمانه به دیگران و عمد در انتساب.

افترای قولی نیازمند سوء نیت خاص ( قصد بی آبرو کردن و هتک حیثیت ) نمی باشد.

بررسی عنصر معنوی در جرم افترای عملی: علاوه بر سوء نیت عام ( علم به مجرمانه بودن افترای عملی و عمد در انجام آن) سوء نیت خاص ( علم به اتهام آور بودن اشیاء و قصد متهم ساختن نادرست دیگری ) شرط است.(دکتر میر محمد صادقی، کتاب جرایم علیه شخصیت معنوی)

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .