آثار قرارهاي تاميني نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث

آثار قرارهاي تاميني نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث دانلود کتاب
منابع

آیین دادرسی مدنی عبدالله شمس

نویسندگان

مجید غمامی - اسماعیل عرب

تاریخ چاپ

1389/07/19

چکیده

نویسندگان: مجید غمامی و اسماعیل عرب

چکیده:

تصميمات دادگاه آثاري را نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث تحميل مي کند. قرارهاي تاميني و موقتي به عنوان يکي از اقسام تصميمات دادگاه در آيين دادرسي مورد مطالعه قرار گرفته و مباحثي گوناگون در نظامهاي حقوقي درباره اين قبيل قرارها مطرح است، از جمله اين مسائل مي توان به ارتباط اين تصميمات با اصول دادرسي عادلانه و تقابلي دادرسي اشاره کرد. با وجود اين، هنوز ابهامات بسيار در بحث آثار قرارهاي تاميني و موقتي وجود دارد. قانون آيين دادرسي و بعضي قوانين مرتبط در خصوص آثار تدابير تاميني و موقتي به صورت پراکنده و کلي مقرراتي را وضع کرده و همين پراکندگي به ميزان ابهامات افزوده است. در اين مقاله تلاش شده است که به اين آثار از منظر رابطه متقابل اصحاب دعوا و اشخاص ديگر پرداخته شود.