اثر رد تعهد به نفع ثالث بر قرارداد

نویسندگان

محمد صالحی مازندرانی - پیام محمدی میر عزیزی

تاریخ چاپ

1396/06/25

چکیده

نویسندگان: محمد صالحی مازندرانی و پیام محمدی میر عزیزی

چکیده:

تعهد به نفع ثالث به علت برخوردي که با اصل نسبي بودن قراردادها مي کند، محل بحث و تامل فراوان است. جنبه هاي متعدد اين نهاد از هنگام انعقاد قرارداد تا اجراي آن نيازمند بررسي و تدقيق است. يکي از جنبه هاي اين نهاد که کمتر تحليل شده است، اثر رد يا عدم قبولي ثالث ذي نفع بر عقدي است که تعهد يادشده در آن لحاظ شده است. اکثر حقوق دانان بدون تفصيل لازم در اين زمينه نظرهاي خود را ابراز کرده اند. در اين پژوهش ماهيت افعال و اعمالي که ممکن است در قالب تعهد به نفع ثالث در اشکال مختلف آن متجلي شوند، به صورت نظام مند بررسي و اثر رد يا عدم قبول ثالث بر هر يک آن ها واکاوي شده است. عدم قبول يا رد تعهد به نفع ثالث با توجه به ماهيت تعهد و جايگاهش در توافق به عنوان شرط يا عوض قرارداد، ممکن است باعث انفساخ عقد يا ايجاد حق فسخ شود و در برخي موارد نيز هيچ اثري بر عقد مشروط ندارد.