تاثیر اقامت گاه زوج در فرآیند دادرسی با نگاهی به قانون جدیدحمایت از خانواده

تاثیر اقامت گاه زوج در فرآیند دادرسی با نگاهی به قانون جدیدحمایت از خانواده دانلود کتاب
منابع

ترجمه تحریر الوسیله با متن عربی نوشته امام خمینی

نویسندگان

محمد تقی عباسی اندواری

تاریخ چاپ

1390/06/27

چکیده

محمد تقی عباسی اندواری 

 

چکیده

ازدواج اساس خانواده و خانواده اساس اجتماع است. حفظ کیان و بقای خانواده، حائز اهمیت است. اختلاف و انشقاق، موجب تزلزل اساس سازمان حقوقی خانواده می گردد، و از جمله آثار آن طرح پرونده های ویژه خانواده در محاکم می باشد. یکی از مباحث حقوقی- قضایی، در روابط زوجین، موضوع اقامتگاه است. به طور معمول، اقامتگاه شخص معلوم است. لكن ممكن است اقامتگاه شخص مجهول باشد. در بعضی از دعاوی طلاق که از ناحیه زوجه اقامه شده، آدرس خوانده (زوج)، در دادخواست، مجهول المكان معرفی می گردید. و محاکم خانواده امر ابلاغ را از طريق نشر آگهی انجام داده، و پس از تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به موضوع، مبادرت به صدور حکم غیابی نموده، با این منظر معرفی آدرس مجهول المکان بودن زوج، تبعات سوء را به دنبال داشته است. مقنن با تصویب تبصره ماده ۸ قانون جدید حمایت خانواده، ادعای صدق خواهان را ضعیف انگاشته و با قید لزوم «اعلام آخرین اقامتگاه خوانده» و سپس «تحقیق و تصمیم گیری دادگاه به طرق مقتضی، درصدد ارائه راهکار مناسب، رفع تبعات سوء بر آمده است.

واژگان کلیدی: اقامتگاه، مجهول المكان، حکم صادره غیابی، تحقیق و تصمیم گیری، رفع تبعات سوء