اقامه دعوا علیه مال

اقامه دعوا علیه مال دانلود کتاب
منابع

حقوق دریایی نوشته هوشنگ امید

نویسندگان

محمد ابوعطا

تاریخ چاپ

1390/04/20

چکیده

حقوق دریایی نوشته هوشنگ امید 

 

چکیده: امکان اقامه دعوا عليه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا عليه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفيت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی - ژرمنی و مشخصا فرانسه، دعوا عليه مال، اساسا به رسمیت شناخته نشده است. در حقوق ایران نیز با وجود استعمال برخی تعابیر قابل انتقاد در قانون دریایی که در ظاهر، امکان طرح دعوا عليه مال را به ذهن القاء می کند، وصول همه حقوق و مطالبات دریایی، باید از طریق اقامه دعوا عليه شخص انجام گیرد.

واژگان کلیدی:

دعوا، دعوا عليه شخص، دعوا عليه مال، خواهان، خوانده