اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت

اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت دانلود کتاب
منابع

آیین دادرسی مدنی منطبق با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نوشته نعمت احمدی

نویسندگان

مهدی حسن زاده

تاریخ چاپ

1392/10/24

چکیده

مهدی حسن زاده

 

چکیده |

قانون آئین دادرسی مدنی در برخی مواد (از قبیل مواد ۱۳۵، ۱۳۶ و ۱۴۳) برای اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبيل جلب ثالث و متقابل مهلت مقرر کرده است. در صورت عدم رعایت چنین مهلتهایی و اقامه دعوا تحت عناوین مذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسی است: (الف)؛ نپذیرفتن دعوا، (ب)؛ تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به آن و (ج)؛ تفکیک بین موارد ارتباط با دعوای اصلی و غیر آن با رسیدگی توأم در موارد مرتبط و رسیدگی مستقل در غیر از آن. در تأیید هر یک از دیدگاههای مذکور دلایل و مستنداتی قابل ارائه است. در رد آنها نیز مطالبی قابل طرح است.

کلید واژگان: دعوای متقابل، دعوای جلب ثالث، دعوای اضافی، دعاوی طاری، دعوای اصلی